Privatumo politika

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą Lietuvos vaikų vėžio asociacijai „Paguoda” rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda” naudoja informaciją, kurią pateikiate anketose: Vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas, kitą kontaktinę ir mokėjimų informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti jūsų užklausas ir paramą.


Bendrosios nuostatos

Lietuvos vaikų vėžio asociacijai „Paguoda” jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo.

Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda” vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;
4. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis Lietuvos vaikų vėžio asociacijai „Paguoda” įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
1. Atsakant į Jūsų užklausas;
2. Priimant Jūsų užpildytas anketas;
3. Priimant Jūsų teikiamą paramą.


Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:
1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;
3. Lietuvos vaikų vėžio asociacijai „Paguoda”, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@paguoda.lt;
4. Lietuvos vaikų vėžio asociacijai „Paguoda” rėmėjai ir interesantai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. nuo laiško gavimo el. paštu info@paguoda.lt.


Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai siunčiami elektroniniu paštu. Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda” gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@paguoda.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2019-01-11.

Scroll to top